Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Domov pro seniory > Poskytovaná péče > Zdravotní a ošetřovatelská péče

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Přímá obslužná péče

Přímá obslužná péče v Domově seniorů je zajišťována 24 hodin denně na základě plánu péče odborně způsobilým personálem.

V rámci péče je klientům zajišťována podpora a pomoc v rozsahu jejich omezení při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, v rozsahu základních činností, stanovených zákonem 108/2006 Sb., v platném znění.

Zdravotní péče

V Domově poskytujeme klientům ošetřovatelskou a rehabilitační péči v souladu s § 36 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění.

Odborná lékařská péče je v našem zařízení zajišťována smluvně, pravidelnou návštěvní službou praktického lékaře 1x týdně ve čtvrtek popř. dle dohody.

Do zařízení také dle potřeby dochází odborný lékař specialista – psychiatr.

Informace o zdravotním stavu klienta podává pouze praktický lékař.

Za poskytnutou lékařskou péči zodpovídají příslušní lékaři.

O návštěvě klienta u odborných lékařů /specialistů (interna, diabetologie, kardiologie, chirurgie, …) rozhoduje praktický lékař.

Dojde-li ke zhoršení zdravotního stavu klienta mimo ordinační hodiny praktického lékaře (odpoledne, v noci, o víkendech, svátcích), je lékařská péče zajišťována Zdravotní záchrannou službou.

Lékařem indikovanou ošetřovatelskou péči zajišťuje kvalifikovaný odborně způsobilý personál přímé péče, registrované všeobecné sestry bez odborného dohledu dle platných právních předpisů nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

Je poskytována dle individuálních ošetřovatelských plánů a vždy na základě ordinace ošetřujícího lékaře odborně způsobilým personálem.

Jedná se především o tyto výkony:

  • odběr biologického materiálu, event. orientační vyšetření biologického materiálu,
  • aplikace léčebné terapie – podávání léků do úst nebo dohled nad jeho podáváním, injekčně nebo sondou,
  • příprava a aplikace infúzní terapie za účelem zajištění hydratace, dodání léčebných látek a energetických zdrojů, léčby bolesti,
  • aplikace inhalační léčebné terapie,
  • péče o ránu,
  • klysma, ošetření permanentních katétrů a zavádění permanentních katétrů u žen. Pozn.: zavádění permanentních katétrů u mužů provádí pouze lékař,
  • zavádění nasogastrické sondy,
  • vyšetření stavu pacienta přístrojovou technikou (měření tlaku, pulsu), ošetření kožních lézí přístrojovou technikou, ošetření stomií,
  • nácvik a zaučování aplikace inzulínu.

Naše péče je zaměřena na zlepšení nebo udržení maximální možné soběstačnosti / sebeobsluhy klienta.

Personál se neustále vzdělává tak, aby pracoval na vysoké odborné úrovni v souladu s výsledky vědy a výzkumu, na zlepšení kvality života našich klientů.

Rehabilitační péče

Rehabilitační péče napomáhá k udržení a rozvoji soběstačnosti a sebeobslužnosti klientů, obnovuje komplexní a základní motoriku končetin.

Rehabilitace je v organizaci zajišťována na základě doporučení ošetřujícího lékaře klienta, a to vlastním fyziterapeutem.

Bazální stimulace

V domově seniorů pracujeme s konceptem Bazální stimulace®.

Úkolem takové ošetřovatelské péče je pochopit potřeby klienta, poznat a porozumět jeho stylu komunikace a na základě toho mu poskytnout prostor pro orientaci, jistotu a další rozvoj jeho osobnosti. Personál pracující dle konceptu Bazální stimulace si předsevzal nahlížet na klienty jako na osobnosti, nezávisle na jejich postižení a na aktuálním tělesném, mentálním nebo duševním stavu. Taková ošetřovatelská péče, která umožní klientovi integraci do současného života s maximálním přihlédnutím a využitím jeho dřívějších životních návyků a zkušeností a navíc akceptuje jeho budoucí životní potřeby, je péče vysoce profesionální, kvalitní a humánní (Friedlová, K. Bazální stimulace, pojetí konceptu, Olomouc, 2002).

Informace o konceptu Bazální stimulace najdete v informačním listu Bazální stimulace a Reminiscenční péče