Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Domov pro seniory > Informace pro žadatele

Informace pro žadatele

Průběh jednání se zájemcem o službu

Vysvětlení pojmů, které jsou v textu níže použity:

Zájemce o službu – osoba, která projevila zájem o poskytnutí bližších informací o sociálních službách, podmínkách poskytování atd. s úmyslem sociální služby využít

Žadatel - zájemce, který podal žádost o poskytnutí pobytové sociální služby. Žádost se může nacházet v různých stupních projednání (před jednáním, před komisí, v komisi, po komisi..)

Zástupce zájemce/žadatele -  nejčastěji opatrovník nebo zmocněná osoba

Sociální šetření – předem sjednané osobní setkání se žadatelem v místě, kde se aktuálně nachází

Komise – členové komise rozhodují o ne/zařazení žádosti do evidence žadatelů

Blízká osoba – nejčastěji se jedná o příslušníka rodiny, může jí být však každá osoba, kterou žadatel označí jako osobu blízkou

Cílová skupina – okruh osob, pro které je sociální služba určena

Podání žádosti

Osobní návštěva je nejvhodnější, protože umožní zájemci prohlédnout si domov a získat základní informace o službě.

Osobní návštěvu je nutno předem dojednat se sociální pracovnicí, která se pak zájemci může plně věnovat.

O sociální službu je třeba požádat prostřednictvím tiskopisu Žádost o poskytnutí sociální služby. Tuto žádost lze získat také osobně vyzvednutím v kanceláři sociální pracovnice na adrese domova. O sociální službu je možné požádat i bez využití tiskopisu, např. dopisem.

Náležitosti žádosti

Tiskopis "Žádosti o poskytnutí sociální služby“ musí zájemce vlastnoručně podepsat. Není-li toho schopen z důvodu fyzického omezení, je nutno doložit potvrzení lékaře o této skutečnosti.

Má-li zájemce ustanoveného zástupce / opatrovník, zmocněná osoba, osoba blízká/ žádost podepíše opatrovník – vždy, zmocněná osoba a osoba blízká může připojit svůj podpis k podpisu žadatele

Žádost musí být kompletní - nutno doložit i vyplněné "Vyjádření lékaře" o aktuálním zdravotním stavu žadatele. Vyplnění lékařem si žadatel hradí sám.

Jedná-li se o žádost o službu domov se zvláštním režimem, je nutné doložit vyjádření odborného lékaře (psychiatra)

Pokud má zájemce omezenou svéprávnost, je potřeba k žádosti doložit rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti a list o ustanovení opatrovníka - vše s nabytím právní moci.

Doručení žádosti

Vyplněnou, podepsanou, kompletní žádost je potřeba doručit k rukám sociální pracovnice domova - poštou, osobně, e-mailem – adresy jsou uvedeny na webových stránkách v sekci Kontakty

Pouze kompletní žádost je přijata komisí k projednání.

Posuzování žádosti

Se žadatelem je následně dojednáno provedení jednání (sociální šetření), které zajišťují sociální pracovnice v místech: domov seniorů, přirozené prostředí žadatele, jiná sociální služba či zdravotnické zařízení, ve kterých se může žadatel nacházet

Žadateli, který má problémy s komunikací nebo s porozuměním informacím sdělovaným běžným způsobem jsou při sociálním šetření předloženy informace ve zjednodušené podobě.

Sociálním šetřením se zjišťuje, zda žadatel splňuje podmínky pro přijetí do domova, zda spadá do cílové skupiny.

Jednání se žadatelem (sociální šetření) probíhá do 30 dnů od přijetí žádosti

Kompletní žádost s provedeným sociálním šetřením je projednána v komisi.

Komise posuzuje u každé žádosti, zda žadatel splňuje podmínky pro uzavření Smlouvy - žadatel je o výsledku informován (nejdéle do 14 dnů od konání komise)

Možné výsledky jednání komise

  • žádost je doporučena, žadateli je nabídnuto uzavření Smlouvy - v případě, že je volné vhodné místo
  • žádost je doporučena, ale z kapacitních důvodů není možné nabídnout volné místo, žádost je zařazena do evidence žadatelů
  • žádost je zamítnuta ( za podmínek dle zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách § 91 odst. 3 a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. § 36)