Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Základní informace > Poslání domova

Poslání domova

Poslání Domova pro seniory

Domov seniorů Jindřichův Hradec poskytuje sociální pobytovou službu osobám, které z důvodu věku a dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a potřebují pomoc, která jim nemůže být zajištěna jinak.

Služba umožňuje důstojně a aktivně prožít stáří dle potřeb a schopností osob v atmosféře podpory a porozumění, snahou je v co nejvyšší míře udržet stávající schopnosti osob a jejich zapojení do běžného života společnosti.

Cíle poskytované sociální služby:

 • Poskytovat činnosti a aktivity vedoucí k udržení, popř. k rozvoji samostatnosti s podporou zachování fyzické, psychické a sociální schopnosti klientů, to vše na základě jejich individuálních možností, schopností, potřeb, přání a životního příběhu.
 • Vytvořit klientům příjemné, klidné a bezpečné prostředí a zajistit jim důstojné prožití stáří v našem Domově.
 • Podporovat klienty v udržení kontaktu s běžným životem a zachování přirozených vztahů s rodinou, známými a okolím.
 • Podporovat klienty v uplatňování vlastní vůle a dát jim možnost aktivně se zapojit do chodu Domova.

Zásady platné při poskytování služby "Domov seniorů"

 1. Podpora a nezbytná míra péče.

Klientům je poskytována pouze nezbytně nutná podpora a pomoc. Úplná péče je poskytována pouze v případech, kdy není spoluúčast klienta na vykonávaných činnostech a úkonech péče o vlastní osobu možná.

 1. Individualizovaná podpora klienta.

Podpora a pomoc je poskytována na základě osobních cílů, prostředkem naplňování těchto cílů je Plán péče, který se vyhodnocuje a operativně mění, je respektován názor a přání klienta.

 1. Zapojování klienta do spolurozhodování.

Klient se může individuálně i ve skupině podílet na spolurozhodování o poskytovaných službách, o svém vlastním životě a poskytovatel mu k tomu aktivně nabízí možnosti, je respektován jeho názor.

 1. Maximální naplňování práv klienta.

Poskytovatel při poskytování služeb dbá, aby byla zajištěna ochrana práv klientů a tato práva byla maximálně naplňována.

 1. Zamezení sociálnímu vyloučení klienta.

Poskytované služby podporují zapojení klienta do života společnosti, klient je podporován při využívání vnějších dostupných služeb.

 1. Vnímání osoby klienta ve všech souvislostech.

I když poskytované služby pokrývají jen část potřeb klienta, jsou vždy plánovány a prováděny i s ohledem na ostatní požadavky a odlišnosti jednotlivých klientů, jejich rodinnou situaci, zájmy, vztahové sítě, apod.

 1. Řešení problémů na základní úrovni.

Jakýkoliv problém je vždy řešen nejbližším subjektem na daném místě a na nejnižší možné úrovni rozhodování a řízení, na které jej řešit lze.

 1. Týmová spolupráce.

Profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce všech zainteresovaných profesí uvnitř i vně poskytovatele, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu.

 1. Odpovědnost poskytovatele.

Role jednotlivých zaměstnanců zapojených do poskytování sociálních služeb jsou jasně definovány, včetně příslušných kompetencí a z toho plynoucích odpovědností.

 1. Bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb.

Poskytovatel garantuje oboustranně bezpečný způsob poskytování služeb a jejich kvalitu, klade důraz na další vzdělávání zaměstnanců a pravidelné hodnocení zaměstnanců i poskytovaných služeb.

 1. Transparentnost při poskytování služeb.

Veškerá činnost poskytovatele je průhledná, je o ní zajištěná dostatečná informovanost, která umožňuje jak odbornou diskusi, tak i veřejnou kontrolu.

 1. Rovné podmínky pro všechny klienty.

Systém sociálních služeb v zařízení dává všem stejné příležitosti a přistupuje spravedlivě ke všem skupinám klientů i k jednotlivým složkám služeb.

Poslání Domova se zvláštním režimem

Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytovat nepostradatelnou péči osobám se speciálními potřebami (osobám trpícím Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demencí),  a tím jim umožnit žít důstojný a spokojený život. Pomoc je přizpůsobena individuálním potřebám klientů, směřuje k udržování sociálních návyků potřebných k životu, respektuje jejich lidskou důstojnost, dodržuje lidská práva a vytváří podmínky pro minimalizaci sociální izolace.

Cíle poskytované sociální služby:

 • Odborným přístupem zaměstnanců a nabídkou rozmanitých aktivit dojde ke snížení četnosti nežádoucích projevů onemocnění.
 • Klientům je umožněno uchovávat si soběstačnost a jsou podporováni v těch činnostech, které zvládají sami.
 • Klienti jsou motivováni prostředím k prožívání aktivního života - nabídka práce v dílnách, fyzioterapeutické aktivity, trénink paměti, kulturní programy, výlety, skupinová cvičení, individuální rehabilitace.

Zásady platné při poskytování služby "Domov se zvláštním režimem"

 1.  Respektování důstojnosti a práv klientů

Zaměstnanci plně respektují práva a důstojnost klientů, projevují ke klientům úctu, nezneužívají jejich omezení plynoucí ze zdravotního stavu k tomu, aby s nimi manipulovali a nebrali v úvahu jejich potřeby a projevy vůle.

 1. Odborný a odpovědný přístup zaměstnanců služby

Pracovníci jsou vedeni ke zjišťování potřeb a přání klientů. V průběhu poskytování služby dochází u klientů k projevům chování, které vyžadují zvýšenou pozornost a podporu. Zaměstnanci se snaží zjišťovat příčiny a je preferována prevence, před restrikcí.

 1.  Srozumitelnost

Snažíme se o vytváření pravidel, která jsou srozumitelná pro klienty služby. Zaměstnanci služby se snaží plánovat průběh služby (zejména rozvrh dne) tak, aby se přibližoval životu vrstevníků klientů tak, aby v běžném dni měli nabídku přiměřených aktivit.

 1. Odstraňování sociální izolace

Podpora v udržení přirozených sociálních vazeb klientů. Spolupráce s rodinami, umožnění návštěv, účast příbuzných na pořádaných akcích, možnost odjet k rodině na návštěvu, dovolenou.

 1. Individuální přístup

Na základě individuální práce s klienty služby podporovat a udržovat, event. rozvíjet jejich sebeobslužné dovednosti a tím posilovat jejich suverenitu. Rozsah služby se řídí Plánem péče, který zohledňuje zdravotní a psychický stav klienta.

Budova Domova seniorů Jindřichův Hradec