Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Domov se zvláštním režimem > Pro koho je služba určena DZR

Cílová skupina klientů (pro koho je služba určena)

Sociální služba je určena osobám s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim při poskytování sociální služby je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Při poskytnutí služby mají přednost osoby s trvalým či hlášeným pobytem na území Jihočeského kraje a osoby, které jsou příjemcem příspěvku na péči. Služba je určena pro osoby od 50 let věku.

Podmínkou pro poskytnutí služby je schopnost klienta komunikovat v českém, případně slovenském jazyce. Výjimky z cílové skupiny v případech hodných zvláštního zřetele může povolit ředitel organizace.

Sociální služba není určena pro osoby nadužívající alkoholické nápoje, případně závislé na zákonem zakázaných návykových látkách.

Negativní vymezení cílové skupiny (pro koho není služba určena)

Sociální služba nemůže být poskytnuta osobě v těchto případech:

  1. Zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá.
  2. Zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá (není volné vhodné místo).
  3. Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové služby, vylučuje poskytnutí takové služby:
  1. zdravotní stav osoby vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení
  2. osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
  1. Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypovědělo zařízení (poskytovatel sociální služby) v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.