Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní informace > Popis služby

Domov seniorů Jindřichův Hradec

Domov seniorů Jindřichův Hradec je jedním ze zařízení Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec. Zřizovatel je Jihočeský kraj.

budova.jpg

Místo poskytování sociálních služeb - název a adresa zařízení:

Domov seniorů Jindřichův Hradec
Otín 103, Jindřichův Hradec, 377 01 

Druhy poskytovaných služeb

Pobytové sociální služby:

 • domov pro seniory - kapacita 104 lůžek
 • domov se zvláštním režimem - kapacita 18 lůžek 

Doba poskytování služeb

Služby jsou poskytovány 365 dní v roce 24 hodin denně. 

Cílová skupina klientů

Sociální služba domov pro seniory je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a které již potřebují určitou pomoc, podporu, případně plné zajištění svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami.

Při poskytnutí služby mají přednost osoby s trvalým či hlášeným pobytem na území Jihočeského kraje a osoby, které jsou příjemcem příspěvku na péči. Služba je určena pro osoby od 55 let věku.

Podmínkou pro poskytnutí služby je schopnost klienta komunikovat v českém, případně slovenském jazyce. Výjimky z cílové skupiny v případech hodných zvláštního zřetele může povolit ředitel organizace.

 Doplňková informace:

Sociální služba není určena pro osoby nadužívající alkoholické nápoje, případně závislé na zákonem zakázaných návykových látkách.

 

Sociální služba domov se zvláštním režimem je určena osobám s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim při poskytování sociální služby je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Při poskytnutí služby mají přednost osoby s trvalým či hlášeným pobytem na území Jihočeského kraje a osoby, které jsou příjemcem příspěvku na péči. Služba je určena pro osoby od 50 let věku.

Podmínkou pro poskytnutí služby je schopnost klienta komunikovat v českém, případně slovenském jazyce. Výjimky z cílové skupiny v případech hodných zvláštního zřetele může povolit ředitel organizace.

Doplňková informace:

Sociální služba není určena pro osoby nadužívající alkoholické nápoje, případně závislé na zákonem zakázaných návykových látkách.

 

Negativní vymezení cílové skupiny (komu není služba určena)

Sociální služba nemůže být poskytnuta osobě v těchto případech:

1. Zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá.

2. Zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá (není volné vhodné místo).

3. Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové služby, vylučuje poskytnutí takové služby:

a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení

b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (neplatí pro DZR)  

4. Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypovědělo zařízení (poskytovatel sociální služby) v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.    

 

Zásady poskytování služeb

      1. Podpora a nezbytná míra péče.

Klientům je poskytována pouze nezbytně nutná podpora a pomoc. Úplná péče je poskytována pouze v případech, kdy není spoluúčast klienta na vykonávaných činnostech a úkonech péče o vlastní osobu možná.

 

 1. Individualizovaná podpora klienta.

Podpora a pomoc je poskytována na základě osobních cílů, prostředkem naplňování těchto cílů je Plán péče, který se vyhodnocuje a operativně mění, je respektován názor a přání klienta.

 

 1. Zapojování klienta do spolurozhodování.

Klient se může individuálně i ve skupině podílet na spolurozhodování o poskytovaných službách, o svém vlastním životě a poskytovatel mu k tomu aktivně nabízí možnosti, je respektován jeho názor.

 

 1. Maximální naplňování práv klienta.

Poskytovatel při poskytování služeb dbá, aby byla zajištěna ochrana práv klientů a tato práva byla maximálně naplňována.

 

 1. Zamezení sociálnímu vyloučení klienta.

Poskytované služby podporují zapojení klienta do života společnosti, klient je podporován při využívání vnějších dostupných služeb.

 

 1. Vnímání osoby klienta ve všech souvislostech.

I když poskytované služby pokrývají jen část potřeb klienta, jsou vždy plánovány a prováděny i s ohledem na ostatní požadavky a odlišnosti jednotlivých klientů, jejich rodinnou situaci, zájmy, vztahové sítě, apod.

 

 1. Řešení problémů na základní úrovni.

Jakýkoliv problém je vždy řešen nejbližším subjektem na daném místě a na nejnižší možné úrovni rozhodování a řízení, na které jej řešit lze.

 

 1. Týmová spolupráce.

Profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce všech zainteresovaných profesí uvnitř i vně poskytovatele, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu.

 

 1. Odpovědnost poskytovatele.

Role jednotlivých zaměstnanců zapojených do poskytování sociálních služeb jsou jasně definovány, včetně příslušných kompetencí a z toho plynoucích odpovědností.

 

 1. Bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb.

Poskytovatel garantuje oboustranně bezpečný způsob poskytování služeb a jejich kvalitu, klade důraz na další vzdělávání zaměstnanců a pravidelné hodnocení zaměstnanců i poskytovaných služeb.

 

 1. Transparentnost při poskytování služeb.

Veškerá činnost poskytovatele je průhledná, je o ní zajištěná dostatečná informovanost, která umožňuje jak odbornou diskusi, tak i veřejnou kontrolu.

 

 1. Rovné podmínky pro všechny klienty.

Systém sociálních služeb v zařízení dává všem stejné příležitosti a přistupuje spravedlivě ke všem skupinám klientů i k jednotlivým složkám služeb.

 

Způsoby (metody) poskytování služeb

Zařízení využívá k dosahování stanovených cílů tyto způsoby (metody) práce:

 •  uplatnění multidisciplinární týmové práce
 •  využívání dobrovolníků ( dokument ve formátu .pdf, 977 kB ) a studentů - praktikantů
 •  spolupráce s rodinami a blízkými osobami klientů

Prostředky (nástroje) poskytování služeb

 Zařízení využívá při poskytování sociálních služeb tyto prostředky (nástroje):

 • pracovní aktivity (dílnu volnočasových aktivit, dílnu programovaných aktivit)
 • organizování kulturních pořadů (zábavy, hudební vystoupení, vystoupení dětí ze škol atd.)
 • aktivizaci klientů (podpora při nácviku chůze, pravidelný doprovod uživatelů v domově se zvláštním režimem na vycházku, vyvážení imobilních klientů mimo budovu domova atd.)
 • klientům v domově se zvláštním režimem nabízí využití volného času spojené s procvičováním a upevňováním stávajících dovedností (programované aktivity)
 • pořádání pravidelných setkání vedení zařízení s klienty
 • pořádání setkání s nutričním terapeutem atd. 

 

Pokud potřebujete vyhledat jiný typ sociální služby, zde je odkaz na REGISTR POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MPSV . 

V Jindřichově Hradci, 13. dubna  2018
Dokument nabývá účinnosti 13. dubna   2018
Tento dokument ruší a nahrazuje předchozí dokument účinný od 1. července 2017.

Mgr. Radka Stejskalová
vedoucí DS J. Hradec