Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Základní informace > Popis služby

Domov seniorů Jindřichův Hradec

budova domovaDomov seniorů Jindřichův Hradec je jedním ze zařízení Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec. Zřizovatel je Jihočeský kraj.

Místo poskytování sociálních služeb - název a adresa zařízení

Domov seniorů Jindřichův Hradec
Otín 103, Jindřichův Hradec, 377 01 

Druhy poskytovaných služeb

Pobytové sociální služby:

 • domov pro seniory - kapacita 99 lůžek
 • domov se zvláštním režimem - kapacita 18 lůžek 

Doba poskytování služeb

Služby jsou poskytovány 365 dní v roce 24 hodin denně. 

Cílová skupina klientů

Sociální služba domov pro seniory je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a které již potřebují určitou pomoc, podporu, případně plné zajištění svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami.

Při poskytnutí služby mají přednost osoby s trvalým či hlášeným pobytem na území Jihočeského kraje a osoby, které jsou příjemcem příspěvku na péči. Služba je určena pro osoby od 55 let věku.

Podmínkou pro poskytnutí služby je schopnost klienta komunikovat v českém, případně slovenském jazyce. Výjimky z cílové skupiny v případech hodných zvláštního zřetele může povolit ředitel organizace.

Sociální služba není určena pro osoby nadužívající alkoholické nápoje, případně závislé na zákonem zakázaných návykových látkách.

Sociální služba domov se zvláštním režimem je určena osobám s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim při poskytování sociální služby je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Při poskytnutí služby mají přednost osoby s trvalým či hlášeným pobytem na území Jihočeského kraje a osoby, které jsou příjemcem příspěvku na péči. Služba je určena pro osoby od 50 let věku.

Podmínkou pro poskytnutí služby je schopnost klienta komunikovat v českém, případně slovenském jazyce. Výjimky z cílové skupiny v případech hodných zvláštního zřetele může povolit ředitel organizace.

Doplňková informace:

Sociální služba není určena pro osoby nadužívající alkoholické nápoje, případně závislé na zákonem zakázaných návykových látkách. 

Negativní vymezení cílové skupiny (komu není služba určena)

Sociální služba nemůže být poskytnuta osobě v těchto případech:

 1. Zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá.
 2. Zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá (není volné vhodné místo).
 3. Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové služby, vylučuje poskytnutí takové služby:

a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení

b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (neplatí pro Domov se zvláštním režimem)

 1. Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypovědělo zařízení (poskytovatel sociální služby) v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. 

Způsoby (metody) poskytování služeb

Zařízení využívá k dosahování stanovených cílů tyto způsoby (metody) práce:

 •  uplatnění multidisciplinární týmové práce
 •  využívání dobrovolníků  a studentů - praktikantů
 •  spolupráce s rodinami a blízkými osobami klientů

Prostředky (nástroje) poskytování služeb

 Zařízení využívá při poskytování sociálních služeb tyto prostředky (nástroje):

 • pracovní aktivity (dílnu volnočasových aktivit, dílnu programovaných aktivit)
 • organizování kulturních pořadů (zábavy, hudební vystoupení, vystoupení dětí ze škol atd.)
 • aktivizaci klientů (podpora při nácviku chůze, pravidelný doprovod uživatelů v domově se zvláštním režimem na vycházku, vyvážení imobilních klientů mimo budovu domova atd.)
 • klientům v domově se zvláštním režimem nabízí využití volného času spojené s procvičováním a upevňováním stávajících dovedností 
 • pořádání pravidelných setkání vedení zařízení s klienty
 • pořádání setkání s nutričním terapeutem atd. 

Pokud potřebujete vyhledat jiný typ sociální služby, zde je odkaz na Registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV

V Jindřichově Hradci, 30.12.2022
Dokument nabývá účinnosti 1. ledna 2023

Mgr. Radka Stejskalová
vedoucí DS J. Hradec