Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní informace > Popis služby

Domov seniorů Jindřichův Hradec

Domov seniorů Jindřichův Hradec je jedním ze zařízení Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec. Zřizovatel je Jihočeský kraj.

budova.jpg

Místo poskytování sociálních služeb - název a adresa zařízení:

Domov seniorů Jindřichův Hradec
Otín 103, Jindřichův Hradec, 377 01 

Druhy poskytovaných služeb

Pobytové sociální služby:

 • domov pro seniory - kapacita 104 lůžek
 • domov se zvláštním režimem - kapacita 18 lůžek 

Doba poskytování služeb

Služby jsou poskytovány 365 dní v roce 24 hodin denně. 

Cílová skupina klientů

Sociální služba domov pro seniory je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a které již potřebují určitou pomoc, podporu, případně plné zajištění svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami.

Při poskytnutí služby mají přednost osoby s trvalým či hlášeným pobytem na území Jihočeského kraje a osoby, které jsou příjemcem příspěvku na péči. Služba je určena pro osoby od 55 let věku.

Podmínkou pro poskytnutí služby je schopnost klienta komunikovat v českém, případně slovenském jazyce. Výjimky z cílové skupiny v případech hodných zvláštního zřetele může povolit ředitel organizace.

Doplňková informace:

Sociální služba není určena pro osoby nadužívající alkoholické nápoje, případně závislé na zákonem zakázaných návykových látkách.

 

Sociální služba domov se zvláštním režimem je určena osobám s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim při poskytování sociální služby je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Při poskytnutí služby mají přednost osoby s trvalým či hlášeným pobytem na území Jihočeského kraje a osoby, které jsou příjemcem příspěvku na péči. Služba je určena pro osoby od 50 let věku.

Podmínkou pro poskytnutí služby je schopnost klienta komunikovat v českém, případně slovenském jazyce. Výjimky z cílové skupiny v případech hodných zvláštního zřetele může povolit ředitel organizace.

Doplňková informace:

Sociální služba není určena pro osoby nadužívající alkoholické nápoje, případně závislé na zákonem zakázaných návykových látkách.

 

Negativní vymezení cílové skupiny (komu není služba určena)

Sociální služba nemůže být poskytnuta osobě v těchto případech:

1. Zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá.

2. Zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá (není volné vhodné místo).

3. Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové služby, vylučuje poskytnutí takové služby:

a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení

b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (neplatí pro DZR)  

4. Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypovědělo zařízení (poskytovatel sociální služby) v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.    

  

Způsoby (metody) poskytování služeb

Zařízení využívá k dosahování stanovených cílů tyto způsoby (metody) práce:

 •  uplatnění multidisciplinární týmové práce
 •  využívání dobrovolníků ( dokument ve formátu .pdf, 977 kB ) a studentů - praktikantů
 •  spolupráce s rodinami a blízkými osobami klientů

Prostředky (nástroje) poskytování služeb

 Zařízení využívá při poskytování sociálních služeb tyto prostředky (nástroje):

 • pracovní aktivity (dílnu volnočasových aktivit, dílnu programovaných aktivit)
 • organizování kulturních pořadů (zábavy, hudební vystoupení, vystoupení dětí ze škol atd.)
 • aktivizaci klientů (podpora při nácviku chůze, pravidelný doprovod uživatelů v domově se zvláštním režimem na vycházku, vyvážení imobilních klientů mimo budovu domova atd.)
 • klientům v domově se zvláštním režimem nabízí využití volného času spojené s procvičováním a upevňováním stávajících dovedností (programované aktivity)
 • pořádání pravidelných setkání vedení zařízení s klienty
 • pořádání setkání s nutričním terapeutem atd. 

 

Pokud potřebujete vyhledat jiný typ sociální služby, zde je odkaz na REGISTR POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MPSV . 

V Jindřichově Hradci, 13. dubna  2018
Dokument nabývá účinnosti 13. dubna   2018
Tento dokument ruší a nahrazuje předchozí dokument účinný od 1. července 2017.

Mgr. Radka Stejskalová
vedoucí DS J. Hradec